Beleidsplan 2012 - 2015

Voorwoord

Sinds 1 januari 2015 maakt de voormalige parochie H. Antonius van Padua te Musselkanaal, samen met de voormalige parochies te Stadskanaal, Mussel-Kopstukken, Zandberg en Ter Apel, deel uit van de nieuw gevormde parochie Heilig Kruis.

Vanaf dat moment zijn de voormalige parochies geloofsgemeenschappen.

Deze geloofsgemeenschappen behouden op veel terreinen hun eigenheid, maar zullen samenwerken waar dit voordeel oplevert. Daarnaast zijn bij de fusie de gelden van de locaties gelabeld, hetgeen betekend dat deze ten goede blijven komen van de voormalige parochies.

 

Hoewel de geloofsgemeenschap op dit moment financieel nog in haar bestaan kan voorzien zal dit, gelet op de leeftijdsopbouw van de parochianen, binnen enkele jaren in het geding komen.

De Stichting tot steun van de parochie H. Antonius van Padua te Musselkanaal, hierna te noemen de Stichting, opgericht in 2007, zet zich in om vermogen te verwerven waarmee ondersteuning kan worden geboden aan genoemde parochie of diens rechtsopvolger..

 

De bestuursleden van de Stichting vervullen ieder vanuit hun eigen betrokkenheid met enthousiasme hun functie. Zij genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Visie

Het behouden van de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap voor Musselkanaal.

Doelstellingen

Het werven van vermogen waarmee ondersteuning kan worden geboden aan deze geloofsgemeenschap, ten behoeve van het onderhoud en de restauratie van het kerkgebouw en de bijgebouwen van de kerk, zijnde de pastorie en het parochiehuis, de inventaris daarvan, alsmede van de begraafplaats, gelegen aan de Sluisstraat 76 t/m 78 te Musselkanaal.

Daarnaast heeft de Stichting ten doel het in bijzondere gevallen bijdragen in het exploitatietekort van de geloofsgemeenschap.

 

 

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

  1. het ontplooien, stimuleren en coördineren van activiteiten die aan de doelstelling bevorderlijk kunnen zijn.
  2. het verzamelen en uitdragen van informatie. Informatie wordt zowel op papier (flyers, artikelen in parochieblad, nieuwsbrieven), digitaal (website) en tijdens gesprekken met parochianen verspreid.
  3. het werven van vermogen, het werven van donateurs, die zich opgeven tegen een jaarlijks door het bestuur vast te stellen bijdrage.
  4. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Vermogensbeheer

De vermogenstoestand van de stichting wordt op een zodanige wijze bijgehouden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen uit blijken.

De penningmeester is verplicht jaarlijks voor één juni een jaarrekening op te stellen en aan ieder van de bestuursleden een afschrift daarvan toe te zenden. De jaarrekening wordt behandeld en vastgesteld in een jaarvergadering. Deze jaarvergadering moet ieder jaar gehouden worden voor 1 juli.

De vaststelling, zonder voorbehoud, van de jaarrekening strekt de penningmeester tot décharge voor zijn handelingen in het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft. voor zover die handelingen uit de stukken blijken.